Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Meditime B.V.

Besloten vennootschap Meditime B.V. (hierna: Meditime) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72398841 en is gevestigd aan Rivium Boulevard 34 (2909LK) te Capelle aan den IJssel.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Patiënt tot het verrichten van Behandelingen door Meditime.
3. Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij Meditime zich tegenover de Patiënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Patiënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek op het gebied van botox, fillers en haartransplantatie.
4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Patiënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).
5. Patiënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Meditime heeft aangesteld, of waaraan Meditime een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Patiënt en Meditime, alsmede voorstellen van Meditime voor Behandelingen die door Meditime aan Patiënt worden verstrekt en die door Patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Meditime] en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
7. Meditime: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.
8. Producten: de Producten die door Meditime aangeboden worden in de verkoopruimte zijn diverse supplementen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Meditime, elke Overeenkomst tussen Meditime en Patiënt en op elke Dienst die door Meditime wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Patiënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Meditime aan Patiënt aangeven op welke wijze Patiënt de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Patiënt.
Pagina 2 van 12 – Meditime B.V.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
9. In het geval Meditime niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Meditime gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Patiënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat
Meditime verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
3. Meditime is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Patiënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Meditime het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Patiënt om een voor Meditime gegronde reden te weigeren.
4. Meditime is niet gehouden aan een Aanbod indien Patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Patiënt geen rechten ontlenen.
5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Meditime zijn bevestigd aan Patiënt.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meditime niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Patiënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling).
 2. Patiënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Patiënt:
  1. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  2. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;
  3. De door Meditime gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Meditime zijn gegeven aan Patiënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Patiënt.
  4. Op de hoogte is van de contactgegevens van Meditime ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Patiënt zijn verstrekt. Patiënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
  5. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  6. De door Patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
  7. Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.
  8. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Patiënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
  9. De toestemming van de Patiënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.

  Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

  1. Indien en voor zover tussen Patiënt en Meditime een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
  2. Patiënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Patiënt Meditime schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan
  correct na te komen.
  3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Patiënt onverlet voor zover Meditime ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
  4. De gesloten overeenkomst tussen Meditime en de patiënt kent geen mogelijkheid tot ontbinding. Indien de patiënt echter besluit de overeenkomst kosteloos te beëindigen, dient hij of zij dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen kenbaar te maken dat patiënt de operatie wil annuleren. Het overschrijden van deze termijn wordt beschouwd als wanprestatie volgens artikel 6:74, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en kan resulteren in het opleggen van een boete aan de patiënt.
  5. Zowel Patiënt als Meditime kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Meditime in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie
  zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Meditime nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen
  gelden en/of schadevergoeding.

  Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

  1. Meditime zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. Meditime zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor
  hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Meditime staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  2. De Overeenkomst op basis waarvan Meditime de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Patiënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.
  3. De door Patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Meditime aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Meditime heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
  4. Bij de uitvoering van de Behandeling is Meditime niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Patiënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Meditime, is Patiënt gehouden
  om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
  5. Meditime is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Patiënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Patiënt besproken. Indien Meditime het voor de
  uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Patiënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling,
  dient Patiënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.
  7. Meditime kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.
  8. Indien Patiënt verzoekt om een second opinion, is Meditime verplicht om dit verzoek op te volgen. Meditime zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Patiënt.
  9. Meditime houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele
  Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
  10. Meditime houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Patiënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.
  11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Patiënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

  Artikel 7 – Verplichtingen Patiënt

  1. Patiënt is verplicht Meditime naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die Meditime redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.
  2. Patiënt is verplicht alle door Meditime verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Meditime niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Patiënt.
  3. Meditime is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Meditime verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door
  Meditime voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
  4. Meditime kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Meditime gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke
  hoofde dan ook jegens Patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Meditime.
  5. Patiënt dient de instructies voor de nazorg nauwkeurig te volgen. Indien Patiënt twijfels heeft over het verloop van het genezingsproces dient Patiënt direct contact op te nemen met Meditime en een afspraak te maken voor controle.

  Artikel 8 – Afspraken

  1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Patiënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Meditime of er door andere omstandigheden, welke voor
  rekening en risico van Patiënt komen, vertraging is ontstaan, heeft Meditime recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
  2. Meditime is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Patiënt hiervan minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Indien de reeds gemaakte afspraak betrekking heeft op een haartransplantatiebehandeling kan deze slechts verplaatst worden indien Patiënt de betreffende zorginstelling hier minimaal 14 kalenderdagen van tevoren van op de hoogte heeft gesteld.
  3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Patiënt goedkeuring dient te geven, is Meditime gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Patiënt zijn goedkeuring heeft gegeven.
  4. Meditime spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Patiënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
  5. Meditime heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patiënt is verkregen.
  6.Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Patiënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Patiënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 80% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 50 euro
  bij een behandeling.

  Bij haartransplantaties gelden de volgende annuleringskosten:

  * >EEN maand kosteloos wijzigen
  * < EEN maand 20% van het behandelingsbedrag
  * <14 dagen 50% van het behandelingsbedrag
  * <1 week 80% van het behandelingsbedrag

  7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Meditime als leidend.
  8. Meditime zal ingeval van afzegging van de afspraak door Patiënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.
  9. Indien Patiënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Meditime niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Patiënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet
  anders overeengekomen.
  10. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Patiënt en Meditime ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Patiënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.

  11. Patiënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door Meditime aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Meditime zal Patiënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

  Artikel 9 – Geen garanties

  1. Meditime voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Patiënt, eventuele medische condities, gebruik
  van medicijnen, de voorgeschiedenis van Patiënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.
  2. In geval van een haartransplantie geeft Meditime slechts een inzetgarantie. Deze garantie heeft betrekking op de hoeveelheid haarzakjes die geplaatst gaan worden, maar niet op het uiteindelijk resultaat. Het te behalen resultaat is immer afhankelijk van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd.
  3. Indien Patiënt van mening is dat er onvoldoende resultaat is behaald zal Meditime de Behandeling beoordelen. Indien Meditime van mening is dat er onvoldoende haarzakjes zijn geplaatst, dan Meditime kosteloos een aanvullende behandeling aanbieden. Bij de beoordeling hiervan wordt er tevens beoordeelt of Patiënt de gegeven instructies nauwkeurig heeft gevolgd en en of het resultaat niet te wijten is aan huid-of haarziekte of een andere aandoening.
  4. Meditime staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Patiënt van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Meditime.

  Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Patiënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Patiënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Patiënt doorverwezen
  naar een bevoegde derde.
  2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Meditime, Meditime een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Patiënt.

  Artikel 11 – Prijzen en betaling

  1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Meditime gerechtigd om deze kosten, na overleg met Patiënt, in rekening te brengen bij Patiënt.
  4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Patiënt, is Meditime gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
  5. Wanneer patiënt zijn voorschot/aanbetaling heeft voldaan , heeft patient maximaal 14 kalender dagen na zijn aanbetaling bedenkt tijd om zijn reeds betaalde voorschot/aanbetaling terug te kunnen krijgen, indien patient afziet van zijn behandeling. Deze artikel is niet van toepassing wanneer patient een last minute operatie boekt. Er moet minstens 30 werkdagen tussen zitten met de gekozen operatie datum. Meditime is gerechtigd om deze aanbetaling te laten komen vervallen.
  6. Partijen kunnen overeenkomen dat Patiënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Patiënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
  7. Meditime is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  8. Patiënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Meditime.
  9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Patiënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Patiënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 12 – Incassobeleid

  1. Wanneer Patiënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde etalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Patiënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Patiënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  2. Vanaf de datum dat Patiënt in verzuim is, zal Meditime zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit
  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  3. Indien Meditime meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Patiënt.

  Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  1. Meditime gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Patiënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Meditime de betrokkene hierover informeren.
  2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Meditime verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Patiënt Meditime tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Indien Meditime op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk
  is.

  Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

  1. Meditime heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Patiënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Meditime gegronde reden zich voordoet hetgeen
  opschorting in dat geval rechtvaardigt.
  2. Meditime is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Patiënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Patiënt schriftelijk worden bevestigd.
  3. Meditime is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het nopschorten van haar werkzaamheden.
  4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Patiënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Patiënt verplicht om Meditime te vergoeden voor elk financieel verlies dat Meditime lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Patiënt.

  Browserinstellingen

  Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de
  website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Artikel 15 – Overmacht

  1. Meditime is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Meditime wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Meditime, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan Meditime zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Meditime of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Meditime buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Patiënt worden betaald. Meditime is niet verplicht om Patiënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping
  4. In het geval van overmacht, zoals het overlijden van eerste graad familieleden, een opgelegde gevangenisstraf, of een ernstig ongeval, kunnen er aanzienlijke uitzonderingen binnen de overeenkomst worden overwogen mits de patiënt hier een verklaring voor heeft. Deze situaties worden beschouwd als onvoorziene omstandigheden die de nakoming van contractuele verplichtingen aanzienlijk kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken.

  Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

  1. Patiënt van Producten dient de voorschriften en instructies van Meditime op te volgen.
  2. Patiënt dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
  3. Meditime wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Patiënt en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid
  overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Patiënt te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
  4. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door Meditime is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Patiënt dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Patiënt voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
  5. De supplementen dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.
  6. Meditime raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het supplement te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Patiënt dient de producten niet te gebruiken in combinatie met anti-depressiva of middelen
  met een vergelijkbare werking (SSRI’s of MAO-remmers).
  7. Bij het optreden van een allergische reactie direct stoppen met het gebruik.

  Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Meditime is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.
  2. Ingeval van aansprakelijkheid van Meditime, dient Patiënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
  3. Meditime heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid Producten

  1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Meditime leidt tot aansprakelijkheid van Meditime jegens Patiënt of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Meditime in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Meditime is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  2. Meditime is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
  3. Meditime is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Meditime levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Patiënt nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid.
  4. Meditime is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
  6. Alle aanspraken van Patiënt wegens tekortschieten aan de zijde van Meditime vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Meditime binnen een jaar nadat Patiënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van
  Patiënt vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst

  Artikel 19 – Geheimhouding

  1. Meditime is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Patiënt geen inlichtingen over de Patiënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Patiënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe
  verplicht.
  2. Onder anderen dan de Patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.
  3. In het belang van de kwaliteit van de door Meditime aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Patiënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.
  4. De geheimhoudingsverplichting legt Meditime ook de door haar in te schakelen derden op.

  Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

  1. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Meditime verstrekt in het kader van een Overeenkomst.
  2. Indien Patiënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Meditime verstrekt, garandeert Patiënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten

  Artikel 21 – Klachten

  1. Indien Patiënt niet tevreden is over de service van Meditime of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Patiënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten
  kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klacht@hairtimeistanbul.nl met als onderwerp “Klacht”.

  2. De klacht moet door Patiënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Meditime de klacht in Behandeling kunnen nemen.
  3. Meditime zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/of Patiënt een klacht indienen bij De Geschillencommissie.
  5. In het klachtenreglement van De Geschillencommissie en het geschillenreglement van De Geschillencommissie staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

  Artikel 22 – Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Meditime en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
  2. Meditime heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Meditime en Patiënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
  Capelle aan den Ijssel, 20 november 2020

  Duur: 2 minuten. enkel en alleen
  Haartransplantatie Berekenen
  HairtimeIstanbul Whatsapp Online